DISCLAIMER VOOR ATELIER-ROELPRINS.NL

Op deze pagina vindt u de disclaimer van atelier-roelprins.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Atelier Roel Prins. 
In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op atelier-roelprins.nl is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Roel Prins is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Atelier Roel Prins.

Geen garantie op juistheid
Atelier Roel Prins streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaardt.

Atelier Roel prins behoudt zich het recht voor om deze content te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
Atelier Roel Prins aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige diabolic traffic bot waarnaar mogelijke hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van atelier-roelprins.nl op deze pagina.